Odluka

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JP VETERINARSKA STANICA d.o.o.TUZLA
Ul. 21 Decembra br 4.
75.000 T U Z L A
[email protected]
Broj:32/16
Datum: 26.01.2016.god.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka d. Zakona o javnim nabavka BiH, (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14), a u skladu sa članom 18. stav 2. Zakona o javnim nabavka BiH (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14), Stauta JP Veterinarska stanica doo Tuzla, direktor donosi:

ODLUKU
o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

I

Nabavka: usluga vodovoda i kanalizacije, komunalne usluge, usluge elektroprivrede i usluge cntralnog grijanja se izuzimaju od primjene Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

II

Procijenjena vrijednost za 2016. godinu nabavki za:
• Usluge vodovoda i kanalizacije iznose: 2.000,00 KM (dvijehiljade KM ),
• Komunalne usluge iznose: 1.000,00 KM ( jednahiljada KM)
• Usluge električne energije iznose: 9.000,00 KM (devethiljada KM ).
• Usluge centralnog grijanja iznose: 2.500,00 KM (dvijehiljadeipetstotinaKM)

III

Sredstva za predmetne nabavke iz člana 2. ove Odluke isplatit će se iz planiranih stavki Plana rada i poslovanja za 2016. godinu.

IV

Provedene nabavke iz člana 2. ove Odluke će se redovno izvještavati na mjesečnom nivou, putem informacionog sistema ” E nabavke ” Agencije za javne nabavke BiH, u skladu sa izvještajima, koji se odnose na izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama.

V

Izvještaj iz člana 4. realizovati će se u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture od strane dobavljača.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se i na Web stranici.

 
DIREKTOR
prof.dr.sc.Jasmin Ferizbegović

 

Dostavljeno
Službe,
Web stanica,
a/a