UKRATKO O STANICI

vet

Veterinarska stanica Tuzla osnovana je 10.07.1953 godine. Obavlja veterinarsku djelatnost na području Općine Tuzla putem veterinarskih ambulanti Bukinje, Slavinovići,G.Pasci , Dragunja  i Gornja Tuzla.

Sjedište Javnog preduzeća je u Tuzli ul.21 Decembra br.4 75203 Bukinje.

Osnovna djelatnost firme je veterinarska djelatnost.

Kada se tiče aspekta iz domena veterinarske medicine ili veterinarstva uopće ,smatra se od strane autoriteta u struci da je prioritetan zadatak bila i ostaće provedba svih preventivno dijagnostičkih procedura i kontrole zdravlja životinja na jednom području i šire, sa ciljem da se dobije potpuni uvid i objektivno stanje u incidencu i prevalencu bolesti, na osnovu kojega se može bazirati racionalna odluka vezano za epidemiološko- epizootiološku situaciju.

Kad  su u pitanju domaće životinje, između ostaloga procjenjuju se i mjere vezano za optimalizaciju zdravlja i produktivnost populacije životinja na prostoru  Općine Tuzla.

U svemu tome  veterinarska služba kao Javna i služba od općeg društvenog interesa, mora dati poseban doprinos vezano za kontinuirano praćenje stanja na terenu.

Stručna služba JP Veterinarske stanice Tuzla prati  i opisuje učestalost (frekvenciju) i distribuciju bolesti kod pojedinih vrsta i kategorija životinja, identifikujući moguće faktore koji mogu disponirati i utjecati na pojavu i karakter bolesti.

Kroz deskriptivno analitičke modele  stručna služba JP Veterinarska stanica Tuzla, analizira sve podatke, ispituje hipoteze, daje odgovore  vezano za karakter bolesti.Kada su u pitanju pravci kontrole zdravlja životinja, neophodnim smatramo inicirati i promovirati afirmativne programe koji će u krajnjem cilju poboljšati ukupan zdravstveni status životinja na prostoru Općine Tuzla, te definirati Zakonske obaveze neophodne za provedbu Programa mjera zdravstvene zaštite životinja. Striktna provedba Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na prostoru Općine Tuzla, između ostalog naročito će promovisati slijedeće aktivnosti:

  • Umanjiti utjecaj opakih zaraznih i parazitarnih bolesti naročito onih koje se sa životinja mogu prenjeti na ljude  i izazvati nesagledive i katastrofalne zdravstvene i ekonomske posljedice (bolesti zoonotičnog karaktera).
  • Poboljšati proizvodnju u stočarstvu, kao ključnom generatoru razvoja poljoprivrede.
  • Poboljšati zdravstvenu sigurnost namirnica animalnog porijekla, na način striktne provedbe veterinarsko-zdravstvenih pregleda,nadzora I kontrole prilikom utovara,pretovara,skladištenja I istovara namirnica animalnog porijekla.

Kada su u pitanju prednosti JP Veterinarske stanice Tuzla u odnosu na druge veterinarske subjekte  nužno je istaći i slijedeće:

Zahvaljujući kadrovsko-tehničkim  efektivama i posjedovanju sofisticirane opreme, JP Veterinarska stanica Tuzla   radi  na permanentnom otkrivanju, suzbijanju i iskorjenjivanju “opakih” zaraznih i parazitarnih bolesti posebno onih iz grupe  Zoonoza (Bolesti koje se sa životinja prenose na  ljude).Također,svakodnevno i rutinski se rade hematološke,biohemijske i parazitološke dijagnostičke procedure.

U okviru JP Veterinarske stanice Tuzla funkcionišu slijedećestručne službe i to:

Služba za veterinarsku epidemiologiju

Služba za liječenje životinja.

Služba za reprodukciju i suzbijanje neplodnosti.

Služba za DDD

Centralna apoteka, koja je smještena u veterinarskoj ambulanti Bukinje.

Računovodstvo veterinarske stanice Tuzla.

Javno preduzeće ima dugu tradiciju u obavljanju poslova DDD-a, međutim ambicije i želje idu dalje u smjeru još bolje opremljenosti i educiranosti.Kad se tiće kadrovsko-tehničkih efektiva Jp. veterinarska stanica Tuzla, trenutno ima 6 dr.vet.med. od toga jednog sa akedemskim zvanjem prof.dr.sc (redovni profesor PMF-a Univerziteta u Tuzli) i veoma sofisticiranu opremu za rad u domeni veterinarske medicine, što nas sve čini jednom od najprominentnijih veterinarskih organizacija u BiH. U sklopu Veterinarske stanice Tuzla funkcionišu Centralna klinika sa bolničkim stacionarom i upravom,  4 ambulante koje se nalaze na rubnim dijelovima grada i 2 dvije apoteke.

Na kraju, ovu su kratke informacije sa kojim želimo da se predstavimo kako bi Vi mogli steći opću sliku o nama.